ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว


                บริษัท วี.ที.เค. อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต จำกัด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และส่งหรือโอนข้อมูล ไปยังต่างประเทศซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่ตรงกับความต้องการสำหรับท่านอย่างเหมาะสม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562บริษัทจึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

              ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับครอบคลุมเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม หรือข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

1.1ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, สัญชาติ, เลขประจำตัวประชาชน, ลายมือชื่อ

1.2ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์ไอดี (LINE ID), Facebook ไอดี (Facebook ID), ไอดี Google (Google ID), ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

1.3ข้อมูลทางการเงิน เช่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูล ชื่อ เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น

1.4ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ภพ20, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้

1.5ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการสั่งซื้อ, รายละเอียดข้อมูลสมาชิก, หมายเลขสมาชิก, ภาพถ่าย, ภาพและ/หรือวิดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด


2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1เพื่อจัดหา พัฒนา และปรับปรุงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของข้อมูล

2.2เพื่อแนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ หรือประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสาร ทางช่องการติดต่อที่เจ้าข้อมูลให้ไว้ ตามที่ได้รับคำยินยอม

2.3เพื่อการยืนยันตัวตน เช่น ลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน ระบุตัวตนของท่าน

2.3เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิจัย จัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ทำการตลาด หรือพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของบริษัท

2.4เพื่อบริหารจัดการงาน หรือดำเนินงานภายในของบริษัทที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย

2.5เพื่อปฎิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.6เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ

2.7เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

2.8เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน


3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกบริษัทตามที่ระบุด้านล่าง

3.1บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการตรวจสอบบัญชี บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการประกันภัย บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย การทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3.2บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย หรือกระบวนการทางกฏหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อนปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฏหมาย


4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเว่อร์ที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ


5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นหากจำเป็นตามกฏหมายที่ใช้บังคับ


6. การปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท


7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามที่กฏหมายกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้

4) สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6) สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่เคยให้ไว้ ณ เวลาใดก็ได้

7) สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน


8. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ  |   จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท วี.ที.เค. อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต จำกัด

ที่อยู่: 250/4-5, 236/7-8-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: (+662) 683 8654, 294 5683

อีเมล: admin@vtkgarment.com


บริษัท วี.ที.เค.อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต ประกาศเจตนารมณ์ที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนใน

องค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริต


นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทังที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธิรกจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันทุจริตให้เกิดขึ้นในบริษัทเพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นพร้อมทั้ง กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ


แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหริอทางอ้อมโดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสยในเร่องที่ตนทำหน้าที่ รับผิดชอบทั้ง โดยตรงหริอโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้


1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสดเช็คพันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยส่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีมูลค่าไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้ส่งของตามโอกาส หรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น  โดยการบริจาค เพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชิ่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็น

การกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น  โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือ ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤตกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ ทราบทันทีหรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการ ป้องกันทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ


เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับ สินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน

2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต

3. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

4. การกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ


ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมช่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทางอเมล์ของกรรมการผู้จัดการ admin@vtkgarment.com หรอ

2. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-6838654 ต่อ 11 (ฝ่ายบุคคล) ต่อ 16 (กรรมการผุ้จัดการ)

3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งความคิดเห็น (ติดอยู่ที่โถงหน้าออฟฟิตชั้น 2)

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่าน

จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน 


นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ


      สิทธิมนุษยชน (Human Rights)หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติรวมถึง สิทธิในการดำรงชีวิตและเสรีภาพ การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิด การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็ก การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง สิทธิในการทำงานชั่วโมงการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศึกษา และสิทธิอื่นๆ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สุขภาพและความปลอดภัย ชนกลุ่มน้อยในชุมชนท้องถิ่น และสิทธิชุมชน โดยทุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านี้อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล


         แนวทางปฏิบัติ

1.ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด

2.ไม่จำกัดสิทธิในการเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการ โดยไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยขนของการบริโภค

3.ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น

4.สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย

5.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิดังกล่าว

6.สำหรับผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณใดๆก็ตาม บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นอกจากนี้ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

7.บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากพนักงานทุกคน


จรรยาบรรณธุรกิจ


การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องร่วมกัน ถือเป็นกลไกช่วยให้บริษัทนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร


จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม  ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และรักษาจรรยาบรรณของจรรยาบรรณฉบับนี้มีดังนี้


1. การปฏิบัติต่อบริษัท

1) ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

            2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

3) สร้างภาพพจน์ ชื่อเสียง เกียรติยศอันดีงามให้เกิดแก่บริษัท

4) มีความภักดี และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ไม่พึงประกอบการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือขัดผลประโยชน์กับกิจการของบริษัท

5) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาให้อยู่ในสภาพดี

6) รักษาความลับ ข้อมูลและข่าวสารในการดำเนินธุรกิจของบริษัท


2. การปฏิบัติต่อตนเอง

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน

2) ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

3) ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัท

4) รักษาความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

5) ละเว้นอบายมุข การทะเลาะวิวาท และการกระทำผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งต่อตนเองและบริษัท


3. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

             1) พนักงานพึงเชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

2) เคารพในวิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว ดูหมิ่นและเหยียดหยาม

3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4) ให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ รู้จักกาลเทศะ และไม่กระทำตนกระด้างกระเดื่อง และข้ามหน้าผู้บังคับบัญชา


4. การปฏิบัติต่อลูกค้า

1) พนักงานจะต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับของลูกค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น

4) ไม่สัญญาในสิ่งที่เกินอำนาจหน้าที่เพียงเพื่อความพอใจของลูกค้า


5. การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

1) ปรับตัวให้สามารถร่วมทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานโดยการให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยความจริงใจและเต็มความสามารถ ละเว้นการกระทำในลักษณะของการแข่งขันกันเอง

3) ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง

4) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยความอดทนอดกลั้น รู้จักข่มใจ ไม่มีอคติและให้อภัยซึ่งกันและกัน

5) ไม่นำเรื่องส่วนตัวและข้อมูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

6) เคารพสิทธิของพนักงานผู้อื่นในบริษัท


6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1) ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

3) ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากข้อมูลความจริง


7. การปฏิบัติต่อชุมชน / สังคม

1) มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

2) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี

3) เข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการตอบแทนชุมชน

4) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น


8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

1) เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทตามสมควร

2) ให้ความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

3) ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

4) มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์และการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พึงคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อสังคมและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดKa-ea ร้านทำเสื้อยืดสกรีน โรงงานผลิตเสื้อยืด โรงงานผลิตเสื้อแจ็คเก็ต โรงงานผลิตหมวก โรงงานรับผลิตเสื้อโปโล และเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด บริการรับผลิตเสื้อยืด ทําเสื้อยืดสกรีน เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลบริษัท เสื้อโปโลพนักงานออฟฟิศ เสื้อแจ็คเก็ตยูนิฟอร์ม รับทำหมวก และเครื่องแบบยูนิฟอร์มตามสั่งครบวงจร 

ABOUT US


วิธีการสั่งซื้อสินค้า 

- การจัดส่ง

- นโยบายส่วนตัว 

คำถามที่พบบ่อย / FAQ


CONTACT US 


   02-6838654, 02-2945683

E-mail : sales@vtkgarment.com  Copyright ® 2020 ka-ea.com